ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Datsun Piliyandala

 • Ad Number :

  2418

 • Adddress :

  Piliyandala, Colombo, Sri Lanka

 • Telephone :

  0752725607

 • Price :

  Rs:770000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0752725607

 • Posted on :

  Sunday May 27, 2018

 • Description :
  Good engine and good running condition. alloy wheels

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය