ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

ThreeWheeler Supirima thathwayen Matugama

 • Ad Number :

  2409

 • Adddress :

  Matugama, Kalutara, Sri Lanka

 • Telephone :

  0777107249

 • Price :

  Rs:260000

 • District :

  Kalutara

 • Map :
 • Phone :

  0777107249

 • Posted on :

  Sunday May 27, 2018

 • Description :
  All Good Condition Athata 260000 Warikayak 13600 bagin 36 k atha. Mudal hadisiyak sadaha vikunanu labe. 0777107249

මෝටර් රථ(130)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය


Warning: Unknown: open(/opt/alt/php56/var/lib/php/session/sess_tce1q16fkuuaokvhaeciqrajr2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php56/var/lib/php/session) in Unknown on line 0