ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

මධුෂංක අයන් වර්ක්ස් (සියලුම යකඩ වැඩ හා ඇලුමිනියම් වැඩ සදහා.)

 • Ad Number :

  2393

 • Adddress :

  S.H. ????? , ??. 6/3 A, ???????? ???, ??????????, ???????, ???????.

 • Telephone :

  0777479350, 0112620863

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0777479350, 0112620863

 • Posted on :

  Saturday May 26, 2018

 • Description :
  ග්‍රිල් , ගේට්ටු, කාප්ප, වහලවල් හා අමානෝ වැඩ සහ සියලුම යකඩ වැඩ හා ඇලුමිනියම් වැඩ . මධුෂංක අයන් වර්ක්ස් , S.H. උපුල් , නො. 6/3 A, බණ්ඩාරගම පාර, තැබිලිවත්ත, මාකන්දන, කැස්බෑව. දු.ක. 0777479350, 0112620863

Warning: Unknown: open(/opt/alt/php56/var/lib/php/session/sess_hrnhcovmjuvg62svplpf3kscn0, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php56/var/lib/php/session) in Unknown on line 0