ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Rosa Bus for Hair

 • Ad Number :

  2384

 • Telephone :

  0727296865, 0773669865

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0727296865, 0773669865

 • Posted on :

  Saturday May 26, 2018

 • Description :
  Good Condition A/C Bus For Hair Phone number - 0773669865

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය