ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Noah Cr 41 HE- xxxx 3175000 Beliatta

 • Ad Number :

  2369

 • Adddress :

  Angulmaduwa, Beliatta, Hambantota, Sri Lanka

 • Telephone :

  0767474237

 • Price :

  Rs:3175000

 • District :

  Hambantota

 • Map :
 • Phone :

  0767474237

 • Posted on :

  Friday May 25, 2018

 • Description :
  Auto , dual AC, Power shutters , central lock, High roof , 5 doors adjustable seat 3175000

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය


Warning: Unknown: open(/opt/alt/php56/var/lib/php/session/sess_2c7j7q72kf6p563patuoub4eg3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php56/var/lib/php/session) in Unknown on line 0