ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

15.5 perches land for sale in nugegoda Nugegoda

 • Ad Number :

  2347

 • Adddress :

  Nugegoda, Colombo, Sri Lanka

 • Telephone :

  0712182564

 • Price :

  Rs:25500000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0712182564

 • Posted on :

  Wednesday May 23, 2018

 • Description :
  15.5 perches land for sale in nugegoda. 17 lakhs per perch.