ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

LAND FOR SALE IN BADULLA Badulla

 • Ad Number :

  2344

 • Adddress :

  Soranatota, Badulla, Badulla, Sri Lanka

 • Telephone :

  0761243288

 • Price :

  Rs:3000000

 • District :

  Badulla

 • Map :
 • Phone :

  0761243288

 • Posted on :

  Wednesday May 23, 2018

 • Description :
  Clear doncuments , 60 trees ,electricity ,water ,cultivated pepper.