ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Thusitha Iron Works Giriulla

 • Ad Number :

  2338

 • Adddress :

  Bopitiya, Giriulla, Kurunegala, Sri Lanka

 • Telephone :

  0770059694

 • Price :

  Free

 • District :

  Kurunegala

 • Map :
 • Phone :

  0770059694

 • Posted on :

  Wednesday May 23, 2018

 • Description :
  Welcome to Thusitha Iron Works Giriulla. We provide our services throughout the giriulla area.We are proud to offer unique and exceptional quality iron work in Classic, Art Deco or Contemporary styles.While we do projects all across the giriulla area and our workshop is in Maththegama. We Creat Iron Gates and Grills Amano Roof Hand Railings for Balconies Garden Decorative Items (Swings, Merry go rounds) Agricultural Tools Banners School Desks and Chairs ග්‍රිල්, ගේට්ටු, අමනෝ වහල, බැල්කනි අත්වැටවල්, ඔන්චිල්ලා සහ මෙරිගොරවුන්ඩ් වැනි උද්‍යාන විසිතුරු භාණ්ඩ, කෘෂි උපකරණ නිෂ්පාදනය සහ අලුත් වැඩියාව, බැනර් බෝඩ් නිෂ්පාදනය සහ සවිකිරීම, පාසල් ඩෙස් පුටු සෑදීම ඇත Read More
  ුළු සියළුම යකඩ වැඩ සඳහා පැමිණෙන්න තුසිත අයන් වර්ක්ස් වෙත. උසස් නිමාවකින් යුත් නිෂ්පාදන සඳහා නගරයේ සුප්‍රසිද්ධ නාමය තුසිත අයන් වර්ක්ස්