ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

java birds

 • Ad Number :

  2337

 • Adddress :

  Battaramulla, Colombo, Sri Lanka

 • Telephone :

  0726347216

 • Price :

  Rs:3000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0726347216

 • Posted on :

  Wednesday May 23, 2018

 • Description :
  Good healthy birds.Breeding birds. One pair Rs. 3000