ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

ඉතා පිරිසිදු කිරි ආදී නිෂ්පාදන පහසු මිලට

 • Ad Number :

  2293

 • Adddress :

  Galgamuwa

 • Telephone :

  0788888143

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Anuradhapura

 • Map :
 • Phone :

  0788888143

 • Posted on :

  Monday May 21, 2018

 • Description :

  ඔබට ඉතා පිරිසිදු ජෙලි, යෝගට්, වටලප්පන්, මුදවපු මී කිරි ආදී නිෂ්පාදන වගකීමෙන් යුතුව පහසු මිලට ලබා ගැනීමට අමතන්න. 0788888143. Mahaweli P Products, මදුරාගල, වරාවැව, ගල්ගමුව.  ඕනෑම උත්සව අවස්ථාවක්  සඳහා විශේෂ මිල අඩුකිරීම්. සිල්ලර සහ තොග ඇණවුම් භාරගනු ලැබේ.