ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Bajaj Three wheeler QI Akmeemana

 • Ad Number :

  2288

 • Adddress :

  Akmeemana, Galle, Sri Lanka

 • Telephone :

  0769125250

 • Price :

  Free

 • District :

  Galle

 • Map :
 • Phone :

  0769125250

 • Posted on :

  Sunday May 20, 2018

 • Description :
  Very Good Condition, Family Used 2 Stroke

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය