ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Hiro honda Bandarawela

 • Ad Number :

  2249

 • Adddress :

  ??????, Bandarawela, Badulla, Sri Lanka

 • Telephone :

  0716692621

 • Price :

  Rs:65000

 • District :

  Badulla

 • Map :
 • Phone :

  0716692621

 • Posted on :

  Saturday May 19, 2018

 • Description :
  මුදල් හදිසියක් නිසා ඉක්මනින් දෙනවා, RS 15000 ක වගේ වඩ ටිකක් තියනවා.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය