ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

ඉතා වටිනා ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණේ

 • Ad Number :

  2248

 • Adddress :

  ?????, Kalutara, Sri Lanka

 • Telephone :

  0718837836

 • Price :

  Rs:285000

 • District :

  Kalutara

 • Map :
 • Phone :

  0718837836

 • Posted on :

  Saturday May 19, 2018

 • Description :
  මතුගම කලුතර ප්‍රධාන පාරට මිටර් 200 ක් දුරින් සෙන්දනායක මාවතේ කාපට් පාරට මුහුණලා ව්‍යාපාරයකට හෝ නිවසක් ඉදිකිරිමට අගනා ඉඩමක් විකිණේ.විදුලිය,දුරකතන,නල ජලය ඇත.නිරවුල් ඹප්පු.ඉක්මන් ඉදිකිරිමකට යෝග්‍ය වන සේ ඉඩම සකසා ඇත