ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Three Wheeler for Salle Homagama

 • Ad Number :

  2213

 • Adddress :

  Diyagama, Homagama, Colombo, Sri Lanka

 • Telephone :

  0783873083

 • Price :

  Rs:450000

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0783873083

 • Posted on :

  Friday May 18, 2018

 • Description :
  Home Used. Varika 12,000 x 24

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය