ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

TVS SCOOTY STREAK 2009 Kelaniya

  • Ad Number :

    2205

  • Adddress :

    Kiribathgoda, Kelaniya, Gampaha, Sri Lanka

  • Telephone :

    0710451198

  • Price :

    Rs:80000

  • District :

    Gampaha

  • Map :
  • Phone :

    0710451198

  • Posted on :

    Friday May 18, 2018

  • Description :
    100% GOOD CONDITION,NEW TYRES,NEW BATTERY,LOW MILLAGE,2ND OWNER

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය