ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

TVS SCOOTY STREAK 2009 Kelaniya

 • Ad Number :

  2205

 • Adddress :

  Kiribathgoda, Kelaniya, Gampaha, Sri Lanka

 • Telephone :

  0710451198

 • Price :

  Rs:80000

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Phone :

  0710451198

 • Posted on :

  Friday May 18, 2018

 • Description :
  100% GOOD CONDITION,NEW TYRES,NEW BATTERY,LOW MILLAGE,2ND OWNER

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය