ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Bajaj Wariyapola

 • Ad Number :

  2188

 • Adddress :

  Awlegama, Wariyapola, Kurunegala, Sri Lanka

 • Telephone :

  0770504925

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Kurunegala

 • Map :
 • Phone :

  0770504925

 • Posted on :

  Friday May 18, 2018

 • Description :

  Good condition full modify law milage

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය