ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Honda dio Wattegama

 • Ad Number :

  2185

 • Adddress :

  Central Provice, Wattegama, Kandy, Sri Lanka

 • Telephone :

  0776158368

 • Price :

  Rs:180000

 • District :

  Kandy

 • Map :
 • Phone :

  0776158368

 • Posted on :

  Friday May 18, 2018

 • Description :

  Honda Dio 2016 November Register

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය