ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

Office Transport Service

 • Ad Number :

  2177

 • Telephone :

  0776919916

 • Price :

  Free

 • District :

 • Map :
 • Phone :

  0776919916

 • Posted on :

  Thursday May 17, 2018

 • Description :
  1) Route ↔ Morning 6.15 ( Highlevel Road ) Homagama ↗ Kottawa ↘ pannipitiya ↗ Maharagama ↘ Nugegoda ↗ Kirulapone ↘ Police Park ↗ Colombo Campus ↘ Kolpity. ♻ 2) Route ↔ Evening 5.00, ( Galle Road ) Kolpity ↘ R.A.De Mel Mawatha ( Dublication Road ) ↗ Thummulla ↘ Police Park ↗ via Highlevel Road to Homagama.