ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo
Click here to visit advertiser's website

ටෙනිස් ක්‍රීඩා පුහුණුව

 • Ad Number :

  2094

 • Adddress :

  Colombo 7

 • Telephone :

  0775599144

 • Price :

  Free

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0775599144

 • Posted on :

  Wednesday April 4, 2018

 • Description :

  ටෙනිස් ක්‍රීඩා පුහුණුව  ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා ටෙනිස් ක්‍රීඩාව  පුහුණුව සඳහා විමසන්න. පුහුණු කිරීම ජාතික ටෙනිස්ශුර වජිර ප්‍රේමරත්න විසින්.  OTTER CLUB  0775599144