ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

වෘත්තිය වැඩිහිටි සත්කාර සේවය

 • Ad Number :

  2065

 • Adddress :

  Colombo

 • Telephone :

  0773314346

 • Price :

  Free

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0773314346

 • Posted on :

  Wednesday March 21, 2018

 • Description :
  Dementia, Alzheimer\'s disease, අංශභාග රෝගීන්, ශල්‍යකර්ම නිමවූ රෝගීන්, ඇඳට සීමාවූ රෝගීන් ඇතුළු රෝගීන් සඳහා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන වෛද්‍ය සේවා ජාලය අපගේ ශාඛා : බම්බලපිටිය, එඩ්මන්ටන් පාර, ජම්බුගස්මුල්ල පාර, රේල්වේ ඇවෙනියු, කොලඹ 5. අදම කතා කරන්න. Village 60 Plus ( PVT) Ltd. 0773314346