ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

කාර්යාල පහසුකම්

 • Ad Number :

  2052

 • Adddress :

  Nigombo

 • Telephone :

  0773122123,

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0773122123,

 • Posted on :

  Thursday March 15, 2018

 • Description :
  මීගමුව, කොළඹ පාරට මුහුණලා කාර්යාල පහසුකම් බද්දට දීමට තිබේ. වාහන නැවතීමේ පහසුව සහිතයි. 0773122123