ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

අංග සම්පුර්ණ බෙහෙත් ශාලාවක් බදු දීමට

 • Ad Number :

  2044

 • Adddress :

  Ingiriya

 • Telephone :

  0777627663

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0777627663

 • Posted on :

  Saturday March 10, 2018

 • Description :

  හොරණ, ඉංගිරිය, රෝහල ඉදිරිපිට, රත්නපුර පානදුර පාරේ, පිහිටි අංග සම්පුර්ණ බෙහෙත් ශාලාවක් බදු දීමට හෝ මනාව පවත්වාගෙන යාහැකි ආයතනයක් සොයනු ලැබේ. 0777627663