ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

ආදායම් බදු සැකසීම

 • Ad Number :

  2038

 • Adddress :

  Colombo

 • Telephone :

  0702406000

 • Price :

  Free

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0702406000

 • Posted on :

  Thursday March 8, 2018

 • Description :

  සියලුම වර්ගයේ ආදායම් බදු සැකසීම (VAT, NBT ) මාසිකව හෝ වාර්ෂිකව, බැංකු ණය, ව්‍යාපෘති වාර්තා, සමාගම් ලියාපදිංචිය, EPF, ETF සැකසීම, සියලු වීගණන වාර්තා, ආදිය ඉතා සාධාරණ මිලකට, විශ්වාසනීය හා කාර්යක්ෂම සේවයක් සඳහා විමසන්න. 0702406000, 0774766620