ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

වතු පිටි මිලදී ගනු ලැබේ

 • Ad Number :

  2034

 • Adddress :

  Kandy

 • Telephone :

  0719580580

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Kandy

 • Map :
 • Phone :

  0719580580

 • Posted on :

  Wednesday March 7, 2018

 • Description :
  අක්කරයට වැඩි වතු පිටි මිලදී ගනු ලැබේ. තේ, කරාබු නැටි, ගම් මිරිස් ඇතුළු සියලු කුළුබඩු වගා කරනලද ඉඩම් මිලදී ගනු ලැබේ. 0719580580