ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

MERCEDES BENZ W177 2.0L 2018 M264920 COMPLETE ENGINE

 • Ad Number :

  3797

 • Adddress :

  Colombo

 • Telephone :

  6585198833

 • Price :

  Rs:1587564

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  6585198833

 • Posted on :

  Friday April 22, 2022

 • Description :
  Brand: Mercedes-Benz Model: W177 Part Number: A2640104103 Engine: M264 920 Engine Size: 2.0L Specification: A200/C118/CLA250 Year: 2018 Performance Type: Turbocharged Fuel Type: Gasoline Item Location: Singapore Shipping Charges extra. Web: propel-auto.com WhatsApp us on: +65-85198833 Tags: Mercedes engine, turbo engine, auto parts, scrap parts, complete engine, engine parts.

මෝටර් රථ(132)

විකුණනු ලබන්නේ

මිල

වර්ගය

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

ගියර පද්දති වර්ගය