ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

LAND FOR SALE

 • Ad Number :

  3772

 • Adddress :

  Kelaniya

 • Telephone :

  0779018561

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Gampaha

 • Map :
 • Phone :

  0779018561

 • Posted on :

  Tuesday December 17, 2019

 • Description :
  මාබිම-කිරිබත්ගොඩ පාරට මීටර් 25 ක දුරින් පිහිටා ඇත. නල ජලය හා විදුලි බලය සහිතයි. පර්චස් 12 ක හතරැස් ඉඩම. කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 5 ක හා කිරිබත්ගොඩ නගරයට විනාඩි 15 ක දුර. අමතන්න-0779018561 පර්චසය 300000