ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

LAND FOR SALE

 • Ad Number :

  3770

 • Adddress :

  Kaduwela

 • Telephone :

  0713501237

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0713501237

 • Posted on :

  Monday December 16, 2019

 • Description :
  කඩුවෙල හෝමාගම 697 බස් මාර්ගයේ පිහිටි ඉඩම ලක්ෂ 25ක මුදලට විකිණීමට ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න. 0713501237(kumara)