ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

photocopy machines services

 • Ad Number :

  3766

 • Adddress :

  colombo

 • Telephone :

  0721341007

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0721341007

 • Posted on :

  Saturday December 14, 2019

 • Description :
  TOSHIBA E-STUDIO, RICOH, GESTETNER, SAVIN, KONIKA MINOLTA BIZHUB, CANON, XEROX, OLIVETTI, SHARP.. ETC... ALL KIND OF PHOTOCOPIER REPAIR, SERVICE, MAINTENANCE. ෆොටෝ කොපි යන්ත්‍ර අලුත් වැඩියාවන්, නඩත්තුව හා සේවාවන් වගකීමක් සහිතව. සියලුම අමතර කොටස් හා ටෝනර්, ඩිවලපර් වර්ග. දුරකතන සහය අමතන්න. 0721341007 දිවයිනපුරා සේවය සැපයීම. කොළඹ හා ගම්පහ සේවා ස්ථාන ඇත. ••DRUM UNIT REPLACEMENT & REPAIR WITH 100,000 COPY WARRANTY. * ••COLOUR COPIER SERVICE, REPAIR AVAILABLE. ••PARTS & UNIT WITH COPY WARRANTY. * ••PHOTOCOPY MACHING FULL SERVICE. ••PHOTOCOPY MACHINE INSPECTION, REPAIR, VALUATION REPORT SERVICE.** ••SERVICE AGREEMENT (6 MONTH, 1YEAR T Read More
  O 5 YEARS.) ••ON-SITE SERVICE AVAILABLE. ••REPAIR, PARTS REPLACEMENT WITH COPY WARRANTY * ••COLOUR & BLACK TONER WITH COPY WARRANTY. * ••ISLAND WIDE SERVICE AVAILABLE. (COLOMBO & GAMPAHA WORK SHOP AVAILABLE) ••CONTACT : SERVICE HELP & APPOINTENT Tel : 0721341007 / 0711277017 *STANDARD CONDITION MACHINE. ** AS YOUR REQUEST