ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

O/L, A/L BUSINESS STUDIES

 • Ad Number :

  3750

 • Adddress :

  Colombo

 • Telephone :

  0752185577

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0752185577

 • Posted on :

  Tuesday December 10, 2019

 • Description :
  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වාණිජ විද්‍යා (විශේෂ) උපාධිධාරියෙකු අ.පො.ස (සා/පෙළ) හා (උ/පෙළ) ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා අ.පො.ස (උ/පෙළ) ආර්ථික විද්‍යාව උපකාරක පංති පවත්වනු ලැබේ.‍ පිළියන්දල, හොරණ, කොට්ටාව, බත්තරමුල්ල, කඩුවෙල අවට නිවසට පැමිණ තනි හෝ කණ්ඩායම් වශයෙන් පංති පවත්වනු ලැබේ. මුල සිට සරලව දරුවාගේ බුද්ධි මට්ටමට ගැල‍පෙන අයුරින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල කරා දරුවා මෙහෙයවනු ලැබේ.