ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න
භාෂාව තෝරන්න
logo

USA IMPORTED DESKTOP FOR SALE

 • Ad Number :

  3595

 • Adddress :

  Maharagama

 • Telephone :

  0777420420

 • Price :

  Please contact

 • District :

  Colombo

 • Map :
 • Phone :

  0777420420

 • Posted on :

  Monday June 17, 2019

 • Description :
  USA imported -hp DC 7800 -Desktops Intel Core2Duo 1.9Ghz Ram -1GB Hard-80GB DVD Player Price ....Rs 6800 Nugegoda - 0775 60 60 90 Hot line -0777 420 420 pls call for wholesale Discount